SEGURETAT & SALUT, QUALITAT I MEDI AMBIENT (HSQE)

Amb l’objectiu de satisfer els requisits dels nostres clients i millorar contínuament en el desenvolupament dels nostres serveis, PROJECTS ha desenvolupat un conjunt de procediments operatius propis que constitueixen la base del sistema HSQE, certificats segons les normes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 per l’entitat Bureau Veritas.

Política del Sistema Integrat de Gestió HSQE del GRUP PROJECTS

Les Societats PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L. i GESCONRED, S.L. són empreses especialitzades en la gestió integrada de projectes (project management) i direcció d’obres per a la creació d’infraestructures i edificació, i llur posterior explotació (facilities management).
El sistema integrat de gestió HSQE, conforme a les normes ISO 9001:2015, 14001:2015 i 45001:2018, recolza la direcció estratègica de l’empresa per aconseguir els següents objectius:

  1. Satisfer els requisits i expectatives expressats pels seus clients aportant-los valor.
  2. Desenvolupar la seva activitat respectant el medi ambient i la seguretat i salut en el treball.
  3. Assegurar el compliment dels requisits legals aplicables i altres requisits que la organització subscrigui.
  4. conseguir una millora contínua en el desenvolupament de llurs actuacions incrementant la seva competitivitat en el mercat global.

Per assolir aquests objectius, PROJECTS i GESCONRED es comprometen a:

  1. Aplicar els recursos humans, tècnics i organitzatius necessaris en tots els projectes que gestiona i per a cadascuna de les seves fases, creant equips d’alt rendiment plenament integrats amb el client.
  2. Proporcionar condicions de treball segures i saludables per prevenir lesions i el deteriorament de la salut, eliminant perills i reduint riscos.
  3. Revisar periòdicament el sistema de gestió HSQE, determinant els riscos i oportunitats relacionats amb el context del Grup, assegurant la seva adequació al propòsit, a la dimensió i millora al llarg del temps.
  4. Protegir el medi ambient prevenint la contaminació ambiental resultant del desenvolupament de la seva activitat.
  5. Fomentar la comunicació interna, la consulta, la participació, la formació i la implicació de totes les persones que col·laboren en la gestió dels projectes que li són encomanats.
  6. Actuar en tot moment amb ètica i honestedat professional.

Joaquim M. Fenollosa Domènech
President

Proveïdors

Tots els subcontractistes del Grup PROJECTS són sotmesos a avaluació dels treballs contractats. En finalitzar els treballs, s’avaluen amb relació als aspectes de termini i qualitat. Resultats insatisfactoris donen lloc a veto del proveïdor. Aquesta avaluació final apareix a la fitxa de cada proveïdor de manera que pot ser consultada per la resta de l’organització.

 

Certificacions