SEGURETAT & SALUT, QUALITAT I MEDI AMBIENT (HSQE)

Per tal de complir amb els requisits dels nostres clients i millorar contínuament el desenvolupament dels nostres serveis, PROJECTS ha desenvolupat un conjunt propi de procediments operatius que són la base del sistema HSQE, certificat segons les normes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 per l’empresa Bureau Veritas.

 

Política del Sistema Integrat de Gestió HSQE del GRUP PROJECTS

Les Societats PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L. i GESCONRED, S.L. són empreses especialitzades en la gestió integrada de projectes (project management) i direcció d’obres per a la creació d’infraestructures i edificació, i llur posterior explotació (facilities management).
El sistema integrat de gestió HSQE, conforme a les normes ISO 9001:2015, 14001:2015 i 45001:2018, recolza la direcció estratègica de l’empresa per aconseguir els següents objectius:

 1. Satisfer els requisits i expectatives expressats pels seus clients aportant-los valor.
 2. Desenvolupar la seva activitat respectant el medi ambient i la seguretat i salut en el treball.
 3. Assegurar el compliment dels requisits legals aplicables i altres requisits que la organització subscrigui.
 4. conseguir una millora contínua en el desenvolupament de llurs actuacions incrementant la seva competitivitat en el mercat global.

Per assolir aquests objectius, PROJECTS i GESCONRED es comprometen a:

 1. Aplicar els recursos humans, tècnics i organitzatius necessaris en tots els projectes que gestiona i per a cadascuna de les seves fases, creant equips d’alt rendiment plenament integrats amb el client.
 2. Proporcionar condicions de treball segures i saludables per prevenir lesions i el deteriorament de la salut, eliminant perills i reduint riscos.
 3. Revisar periòdicament el sistema de gestió HSQE, determinant els riscos i oportunitats relacionats amb el context del Grup, assegurant la seva adequació al propòsit, a la dimensió i millora al llarg del temps.
 4. Protegir el medi ambient prevenint la contaminació ambiental resultant del desenvolupament de la seva activitat.
 5. Fomentar la comunicació interna, la consulta, la participació, la formació i la implicació de totes les persones que col·laboren en la gestió dels projectes que li són encomanats.
 6. Actuar en tot moment amb ètica i honestedat professional.

Joaquim M. Fenollosa Domènech
President

ACOMPLIMENT AMBIENTAL

Al Grup PROJECTS estem compromesos amb la protecció i conservació del medi ambient. Des de l’any 2011 disposem d’un sistema de gestió ambiental certificat segons els requisits de la norma UNE EN ISO 14001.

Considerem que la sostenibilitat ambiental només s’assoleix mitjançant la motivació i el compromís de tots els implicats. D’acord amb la nostra filosofia de millora contínua i amb la nostra política ambiental, disposem i hem definit:

 • Mecanismes per identificar i avaluar els aspectes ambientals de la nostra activitat, determinant quins són significatius.
 • Controls sobre els aspectes ambientals significatius i el seu grau d’impacte, tant directes com indirectes, en els quals tinguem algun grau de control o influència.
 • Sistemes per controlar i complir els requisits legals i ambientals.
 • Protocols d’actuació operativa en front potencials incidents ambientals.
 • Auditories per assegurar el compliment dels requisits del sistema.
 • Objectius ambientals i el seguiment i mesura d’indicadors com ara el control de residus, eficiència energètica i consums de subministraments, combustibles i consumibles per la reducció de la petjada de carboni.

Amb el compromís de reducció dels consums respecte els valors de referència establerts (promig dels resultats anuals acumulats entre el 2017 i el 2023), l’any 2023 s’obtenen els següents resultats:

 • Consum electricitat: -5,45%
 • Consum aigua: +13,16%
 • Consum paper: -77,87%
 • Consum combustible l/100km: -2,59%

Grup PROJECTS posa a disposició de qualsevol part interessada que ho sol·liciti, informació sobre el nostre rendiment ambiental.

 

PROVEÏDORS

Tots els subcontractistes del Grup PROJECTS són sotmesos a avaluació dels treballs contractats. En finalitzar els treballs, s’avaluen amb relació als aspectes de termini i qualitat. Resultats insatisfactoris donen lloc a veto del proveïdor. Aquesta avaluació final apareix a la fitxa de cada proveïdor de manera que pot ser consultada per la resta de l’organització.

Certificacions