1. INFORMACIÓ GENERAL

PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L. és una societat de responsabilitat limitada de nacionalitat espanyola amb domicili social al c/ Comte d’Urgell, 240 1rD, CP 08036, Barcelona.

El nom de domini http://www.pfmanagement.com està registrat a favor de PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L.,  societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al volum 31453, foli 50, full número B190221, Inscripció núm. 1 i proveïda de CIF número B61861605.

Vostè pot posar-se en contacte amb PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L. de la següent manera:

Correu ordinari: c/ Comte d’Urgell, 240 1rD
Telèfon número: + 34 934108571
Fax número: + 34 934108572
E-mail: projects@pfmanagement.com

2. CONDICIONS  D’ÚS

L’usuari del web, mitjançant el seu accés i navegació per la mateixa, s’obliga a utilitzar-la conforme a la legislació vigent de cada moment i segons les condicions establertes en aquest avís legal, la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. L’usuari respondrà davant PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L. i/o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

L’accés i navegació per aquest lloc web implica acceptar i conèixer els advertiments legals que aquí es recullen. El fet d’accedir no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L. i l’usuari.

El present Avís Legal podrà ser objecte de modificacions de qualsevol mena quan PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L. ho consideri necessari o amb la finalitat d’adequar-se als canvis legislatius i/o els avenços tecnològics que es puguin produir en el futur.

PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L. pot prohibir l’accés a aquest lloc web de qualsevol usuari que realitzi conductes il·lícites.

L’usuari d’aquest lloc web s’haurà d’abstenir, en tot cas, de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que puguin estar instal·lats.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L. és una societat espanyola, tots els continguts presents al web http://www.pfmanagement.com entenent aquests a títol enunciatiu i no limitatiu, els textos, imatges, fotografies, sons, fitxers, logotips, codis font, combinacions de colors , o qualsevol altres elements, així com l’estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització es troben subjectes als drets de propietat industrial i intel·lectual pertanyents a PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L. o a tercers, de manera que l’usuari podrà utilitzar només per al seu exclusiu ús personal i privat i es compromet a no utilitzar amb fins comercials ni a la seva explotació, distribució, reproducció, comunicació pública, utilització de tècnica d’enginyeria inversa, o a modificar, alterar o descompilar-los sense la corresponent autorització prèvia del titular i per escrit llevat que estigui legalment permès.

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L. o de tercers, sense que pugui entendre que l’ús o accés al lloc web atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius ni sobre cap dels continguts que hi figuren.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT DE LES DADES PERSONALS

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L. informa els usuaris dels punts següents:

Les dades personals que, si s’escau, ens faciliti, seran incorporades a un fitxer denominat “Fitxer correus electrònics”, el qual està degudament registrat en l’Agència de Protecció de Dades, propietat i responsabilitat de PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L., amb domicili a Barcelona, c / Comte d’Urgell, 240 1rD.

A aquest efecte i de conformitat amb el Reial Decret 994/1999, de 11 de juny, PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L. ha adoptat les mesures de seguretat adequades a les dades personals que ens faciliti i ha instal·lat els mitjans i mesures tècniques per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

Quan es connecti al lloc web http://www.pfmanagement.com, el servidor on està allotjada la web, reconeix automàticament tant l’adreça IP de l’ordinador de l’usuari com el dia i hora d’entrada i sortida i els continguts de la nostra web en què l’usuari ha navegat. Cal que el servidor de PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L. conegui totes les dades perquè es pugui comunicar amb ell per enviar el que l’usuari demani a través del seu navegador i poder veure a la pantalla. Ara bé, ni el servidor ni cap membre de PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L., pot conèixer cap de les dades personals de l’usuari si no ha estat ell mateix qui, lliurement i conscient, les ha facilitat.
Les dades personals que, si s’escau, ens faciliti podran ser cedits a un tercer per facilitar la informació o gestionar els serveis que es sol·licitin a PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L.

En qualsevol moment, l’usuari tindrà la possibilitat d’exercir els drets d’accés (petició d’informació sobre les dades personals), rectificació o cancel·lació (petició de correcció o supressió de dades personals inexactes o incorrectes objecte de tractament inclòs en un fitxer) i oposició (petició d’oposició sobre el tractament de les dades personals) previstos en la Llei Orgànica de Protecció de Dades personals. A aquest efecte, vostè podrà contactar amb PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L. de la següent manera:

• Enviant un fax al número +34 934108572 o bé,
• Enviant una carta certificada per correu ordinari al domicili de la societat (ref. protecció dades personals) o un correu electrònic a l’adreça projects@pfmanagement.com

5. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

La utilització d’aquesta web es realitza per compte i risc de l’usuari. PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L. no es responsabilitza del mal ús que l’usuari pugui fer d’aquest lloc web.

PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L. no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin detectar aquest lloc web ni tampoc serà ni pot fer responsable de qualsevol dany derivat de la utilització de la web ni per qualsevol actuació realitzada a partir de la informació que s’hi conté.

PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L. no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions tècniques en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari. En conseqüència, PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L. no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

6. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES

Qualsevol qüestió litigiosa o, en general, controvèrsia que pugui sorgir en relació amb l’ús d’aquest lloc web serà resolta d’acord amb la legislació espanyola pels Jutjats i Tribunals de Barcelona, als quals les parts se sotmeten de forma expressa i renunciant al fur propi que els correspongui, si no es soluciona per mutu acord.